Filtracja pospieszna - wstępna

Woda dostarczona z ujęcia wpływa na Stacji Filtrów do dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 24 tys. m3 każdy. Zbiorniki retencyjne (na schemacie w kolorze zielonym) zbudowane zostały w latach 1892-1899 i przez wiele lat pełniły rolę osadników, w których następowało wstępne osadzanie zanieczyszczeń. Obecnie ze względu na prędkość przepływu wody funkcja zatrzymywania zanieczyszczeń uległa minimalizacji.

Do jednego zbiornika kierowana jest woda infiltracyjna, do drugiego woda z Osadnika Czerniakowskiego.

Woda infiltracyjna jest surowcem dla pierwszego ciągu technologicznego i poddawana jest filtracji w filtrach pospiesznych i powolnych. Woda z Osadnika Czerniakowskiego uzdatniana na drugim ciągu technologicznym przechodzi proces koagulacji i filtracji pospiesznej.

Woda infiltracyjna ze zbiornika retencyjnego (osadnika) wpływa grawitacyjnie do Zakładu Filtrów Pospiesznych widocznego na schemacie w prawym dolnym rogu.

   

Zakład Filtrów Pospiesznych uruchomiony został 21 marca 1933 r. Część technologiczną zaprojektowała spółka inżynierska z Montrealu Charles des Baillets i Karol Morssen. Budynkowi, który jest jednym z najpiękniejszych zabytków architektury przemysłowej w Polsce kształt nadał Antoni Jawornicki, a płaskorzeźbami ozdobił Jan Goliński.

 

Od 1936 roku zakład nosi imię prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, który zaszczycił swą obecnością uroczystość jego uruchomienia. Pierwotnie zakład miał 16 filtrów. W latach 50-tych skorzystano z przewidzianej w projekcie możliwości zwiększenia ilości filtrów dobudowując do istniejących jeszcze cztery. W latach 1998-1999 przeprowadzono w zakładzie remont. Miedzy innymi wymieniono aparaturę sterowniczą i kontrolno-pomiarową na urządzenia najnowszej generacji. Po remoncie unikalne wnętrze poszczególnych urządzeń technicznych i całego zakładu pozostało niezmienione.

 

Każdy z 20 filtrów pospiesznych ma postać skrzyni prostokątnej o wymiarach 15,25 x 8,38 m i wysokości 4,20 m. Na dnie filtra znajduje się drenaż z rurek z PCV. Na drenażu spoczywa złoże filtracyjne składające się z warstwy żwirów podtrzymujących złoże. Właściwe złoże filtracyjne grubości 95 cm stanowi kwarcowy piasek o średnicy ziaren 0,4 - 0,8 mm .

Przepływając przez złoże z prędkością 7m/h woda pozostawia w nim zanieczyszczenia. Uzyskuje się zmniejszenie ilości żelaza, manganu i amoniaku, a w przypadku awaryjnego zasilania 1-go ciągu wodą z Osadnika Czerniakowskiego również zawiesin i planktonu.

Zatrzymywane w złożu zanieczyszczenia powodują jego zapchanie (tzw. stratę ciśnienia filtracyjnego). Przywrócenie pełnej sprawności filtrowi polega na wzruszeniu złoża sprężonym powietrzem wtłaczanym w kierunku przeciwnym do filtracji i wypłukaniu zanieczyszczeń wodą pod ciśnieniem. Popłuczyny odprowadzane są do specjalnego zbiornika, a następnie do kanalizacji miejskiej.

Woda wstępnie przefiltrowana tłoczona jest ze zbiornika umieszczonego pod filtrami do komory, w której wytraca ciśnienie. Za komorą następuje rozdział wody na 7 grup filtrów powolnych.

Wydajność Zakładu Filtrów Pospiesznych dopasowywana jest do aktualnej wydajności filtrów powolnych. Ilość wody wstępnie przefiltrowanej musi zapewniać optymalny poziom wody nad złożem filtrów powolnych.